RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, z siedzibą w Żarach, pl. Wyszyńskiego 2. 

2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych. Proszę kierować je na adres e-mail:inspektor.odo.zary@wp.pl. 

4. Muzeum jest monitorowane wizyjnie ze względów bezpieczeństwa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na wewnętrzne potrzeby Muzeum na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1. lit. a), akceptacji regulaminu wydarzenia lub umowy (art. 6 ust. 1. lit. b) oraz art. 6 ust. 1. lit. f (monitoring wizyjny).

 6. Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

3) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

4) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

5) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

6) do cofnięcia udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy inspektor.odo.zary@wp.pl. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

​​​​​​​12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3 i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących Administratora. Dane z monitoringu wizyjnego 14 dni, wizerunek bezterminowo