RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

    W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
    • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach z siedzibą w Żarach (68-200), przy placu kard. Stefana Wyszyńskiego 2, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: muzeum@muzeumzary.pl .
    • Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Demichowicz, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: inspektor@4consult.com.pl  we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
    • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
    • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, 
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności 
w zakresie:

Realizowane zadania

Podstawa prawna

Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, a także organizowania wartościowych form rekreacji, zaspokajanie potrzeb informacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.  

Ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
    • prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
    • urządzanie wystaw stałych i czasowych
    • rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania kulturalnych potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców gminy, 
    • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę
    • prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikowanie i rozpowszechnianie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych z zakresu działalności Muzeum oraz wydawnictw naukowych
    • prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej.
    • W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: 
    a) organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
    b) inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
    c) podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
    • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
    • W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia: 
    a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
    b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
    c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
    d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
-  osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
-  przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
-  administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
    e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
    f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
    g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Infolinia: 606-950-000

    • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
Podstawa prawna:
- art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Klauzula informacyjna w odniesieniu do danych przetwarzanych na portalu społecznościowym Facebook

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie) informujemy:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie „Lubię to” lub „Obserwuj”, a także opublikowały komentarz pod postem zamieszczonym na fanpage jest  Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach z siedzibą w Żarach (68-200), przy pl. kard. Stefana Wyszyńskiego 2 (zwane dalej „Administratorem”).
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: inspektor@4consult.com.pl . 
II. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
· prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i realizacji zadań własnych Muzeum, w szczególności informowanie o aktywności, wydarzeniach, działaniach ukierunkowanych na realizację celów określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej:  
· zgodnych z odrębnie udzieloną zgodą w zakresie i celu określonym w treści zgody i do czasu wycofania zgody;
· w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
III. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Administrator będzie przetwarzał następując dane:
· podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz inne dane w zakresie opublikowanym na Państwa własnym profilu, na portalu społecznościowym Facebook;
· anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone poprzez pliki cookies.
IV. Odbiorcy danych.
Administrator udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora;
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .
V Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Administrator nie przekazuje danych poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook, na podstawie stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy .
VI Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania:
· dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
· dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;
· dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
VII Przysługujące prawa
Przysługują Państwu :
a) Prawo dostępu do treści swoich danych;
b) Prawo do sprostowania danych;
c) Prawo do usunięcia danych,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) Prawo do przenoszenia danych
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
VIII. Pozostałe informacje
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.