RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego, z siedzibą w Żarach, pl. Wyszyńskiego 2. 

2. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych. Proszę kierować je na adres e-mail:inspektor.odo.zary@wp.pl. 

4. Muzeum jest monitorowane wizyjnie ze względów bezpieczeństwa. 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na wewnętrzne potrzeby Muzeum na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1. lit. a), akceptacji regulaminu wydarzenia lub umowy (art. 6 ust. 1. lit. b) oraz art. 6 ust. 1. lit. f (monitoring wizyjny).

 6. Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

3) sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

4) usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

5) żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

6) do cofnięcia udzielonej zgody; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy inspektor.odo.zary@wp.pl. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnianiu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

10. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

​​​​​​​12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3 i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących Administratora. Dane z monitoringu wizyjnego 14 dni, wizerunek bezterminowo.

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UDOSTĘPNIANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM FUNPAGE NA PORTALU FACEBOOK

Administratorem danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook jest Facebook Ireland Ltd, z siedzibą w: 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych określają zasady dotyczące danych zawarte w Regulaminie Facebooka. Administrator funpage Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego – jest jednocześnie współadministratorem danych osobowych, który jest zobowiązany – obok Facebook Ireland – do ochrony Twoich danych osobowych. Poniższa klauzula informacyjna określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Muzeum za pośrednictwem funpage na Facebook.

    1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach, Pl. Kard. Wyszyńskiego 2.

    2. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: muzeum@muzeumzary.pl .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z IOD można skontaktować się mailowo: inspektor.odo.zary@wp.pl.

    3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Funpage na portalu Facebook pod nazwą Muzeum Żary zawiera adresy skrzynek mailowych, numer telefonu kontaktowego, umożliwia komentowanie i reagowanie na posty oraz kontaktowanie się za pośrednictwem aplikacji Messenger.
Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail, numer telefonu oraz dobrowolnie podanych danych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.
Komentując lub reagując na post zamieszczony na funpage, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyświetlonych na portalu (w szczególności imienia i nazwiska/ nazwy użytkownika oraz zdjęcia profilowego i ew. danych zawartych w komentarzu) w celu przekazania nam swojej opinii.
Kontaktując się z administratorem danych za pośrednictwem aplikacji Messenger zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych (imienia i nazwiska lub innej nazwy użytkownika, zdjęcia profilowego oraz ewentualnych danych podanych we wiadomości) w celu udzielenia informacji, w sprawie których się kontaktujesz.
W celu gromadzenia danych statystycznych portal Facebook stosuje pliki cookies. Odwiedzenie naszego funpage oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu. Przejdź do polityki cookies.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora. Prawnie uzasadnionym interesem jest: udzielanie odpowiedzi na wiadomości, dostarczanie informacji, analiza danych statystycznych związanych z korzystaniem przez użytkowników z funpage na portalu Facebook.

    4. ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane osobowe są przekazywane spółkom z grupy operatora obsługującego portal Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, który akceptujesz korzystając z portalu.
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

    5. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Przez wzgląd na powiązanie Facebook Ireland Ltd. z innymi spółkami obsługującymi użytkowników portalu Facebook, w tym Facebook Inc. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Przekazanie danych do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji jest równoznaczne z ich zobowiązaniem do właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.

    6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

    7. PROFILOWANIE DANYCH

Administrator danych nie profiluje danych osobowych osób odwiedzających jego funpage.
Dane osobowe podlegają profilowaniu przez Facebook Ireland Ltd. w celu wyświetlania sprofilowanych reklam na portalu Facebook. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie Facebook.

    8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do:
    1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (stosownie do art. 15 RODO),
    2) sprostowania danych, w sytuacji, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne (stosownie do art. 16 RODO),
    3) usunięcia danych osobowych (stosownie do art. 17 RODO),
    4) ograniczenia przetwarzania danych (stosownie do art. 18 RODO),
    5) przenoszenia danych (stosownie do art. 20 RODO),
    6) wniesienia sprzeciwu (stosownie do art. 21 RODO),
    7) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych (stosownie do art. 7 ust. 3 RODO), z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

    10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych. Odwiedzenie funpage Muzeum na portalu społecznościowym Facebook  oznacza akceptację przez Państwa niniejszej klauzuli.