Dla zwiedzających

W związku z organizowanymi przez Muzeum Europejskimi Dniami Dziedzictwa 

8. września (piątek) Muzeum będzie czynne do godz. 15:00
zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej

9. września (sobota) Muzeum będzie nieczynne
Zapraszamy do Zamku

Szczegóły na plakacie w zakładce Aktualności


Muzeum gromadzi w swoich zbiorach muzealia z zakresu archeologii, historii, etnografii i sztuki naszego miasta oraz rejonu historycznego i kulturowego pogranicza Śląska i Łużyc. Muzeum posiada bogatą kolekcję żarskiej porcelany, mirostowickiej ceramiki, artefaktów archeologicznych z rejonu Żar i Lubska, a także pocztówek, starodruków, map, numizmatów i przedmiotów codziennego użytku, dysponuje kolekcją dokumentów i pamiątek związanych z historią żarskich jednostek wojskowych oraz gromadzi dokumenty i przedmioty związane ze współczesną kulturą regionu.
Muzeum prowadzi także szeroką działalność edukacyjną. Jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń różnych środowisk zajmujących się kulturą, popularyzowaniem historii miasta, wychowaniem i kształtowaniem patriotycznych postaw mieszkańców. Współpracuje z muzeami krajowymi i zagranicznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.
W Muzeum funkcjonuje ponadto sklep z pamiątkami, wydawnictwami i widokówkami.

Wstęp do muzeum jest bezpłatny!

Zapraszamy! 


REGULAMIN ZWIEDZANIA

MUZEUM POGRANICZA ŚLĄSKO-ŁUŻYCKIEGO W ŻARACH

 

I. Informacje ogólne:

1. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach odbywa się
w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.

2. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania (w tym godzin otwarcia) ekspozycji stałych, wystaw czasowych, wnętrz czasowo niedostępnych, koncertów, wykładów oraz oferty przewodnickiej i edukacyjnej, zamieszczone są na stronie internetowej Muzeum pod adresem www.muzeumzary.pl.

3. Teren Muzeum jest chroniony oraz monitorowany.

II. Zasady zwiedzania:

1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń obsługi Muzeum.

2. Wystawy można zwiedzać indywidualnie lub w grupach zorganizowanych.

3. Grupy zorganizowane mogą zwiedzać wystawy stałe i czasowe z przewodnikiem zewnętrznym. Grupy powyżej 15 osób zobowiązane są poinformować Muzeum najpóźniej dzień przed planowanym przybyciem.

4. Przewodnik jest odpowiedzialny za dyscyplinę osób, które są przez niego oprowadzane.

5. Przewodnik i oprowadzane przez niego osoby nie mogą blokować trasy zwiedzania, dróg ewakuacji, jak również przeszkadzać w zwiedzaniu osobom indywidualnym, dzieciom i młodzieży uczestniczącej w lekcjach muzealnych/warsztatach czy też członkom innych grup zwiedzających.

6. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

7. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem substancji odurzających oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

8. Wszystkie plecaki, torby, walizki, a także parasole i odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni, z której korzystanie jest bezpłatne.

9. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe i wrażliwe przedmioty pozostawione w odzieży lub plecakach oddanych do szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.

10. Fotografowanie i filmowanie amatorskie bez dodatkowego oświetlenia w tym lampy błyskowej i statywu jest bezpłatne. W wypadkach szczególnych muzeum zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zakazu fotografowania wskazanych obiektów.

11. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na wyznaczonych parkingach rowerowych.

12. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny jego zamknięcia.

13. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:

• wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika, psa asystenta),

• palenia oraz używania otwartego ognia,

• wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów,

• wnoszenia broni, amunicji i innych narzędzi i urządzeń mogących zagrozić życiu i zdrowiu,

• fotografowania z użyciem statywu oraz lamp,

• korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu.

14. Zwiedzanie ekspozycji muzeum wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

15. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum.

16. Ewentualne skargi i wnioski prosimy składać listownie na adres Muzeum lub przesyłać na adres mailowy: muzeum@muzeumzary.pl